Informacija nukentėjusiems asmenims

PRANEŠIMAS APIE NUSIKALTIMĄ IR SKUBI PAGALBA

Norėdami iškviesti pagalbą į nusikaltimo vietą, skambinkite skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112. Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 galite iškviesti policiją, greitąją medicinos pagalbą, priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą.

Jeigu nereikia skubios pagalbos, apie nusikaltimą galite pranešti atvykę į artimiausią policijos komisariatą ar pateikdami pareiškimą interneto svetainėje  epolicija.lt arba siųsdami pareiškimą elektroniniu paštu [email protected].

Telefono numeris 113 yra skirtas neskubiai medicininei informacijai ar konsultacijai gauti. Juo galima skambinti, kai reikalinga tik medicininė konsultacija, t. y. kai situacija nekelia pavojaus žmogaus gyvybei ar sveikatai.

 

SKUNDO PATEIKIMAS, NUKENTĖJUSIOJO STATUSAS, NUKENTĖJUSIOJO TEISĖS BAUDŽIAMAJAME PROCESE

Fizinis asmuo, nukentėjęs nuo nusikalstamos veikos, turi teisę žodžiu ar raštu kreiptis į ikiteisminio tyrimo įstaigą ar prokurorą su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą. 

Ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras, gavęs asmens skundą, pareiškimą ar pranešimą apie padarytą nusikalstamą veiką, pradeda ikiteisminį tyrimą ir apie tai raštu praneša skundą, pareiškimą ar pranešimą pateikusiam asmeniui.

Atsisakydamas pradėti ikiteisminį tyrimą, prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas surašo motyvuotą nutarimą, šis išsiunčiamas skundą, pareiškimą ar pranešimą surašiusiam asmeniui. Šiame nutarime nurodoma sprendimo apskundimo tvarka.

Lietuvių kalbos nemokančiam nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiam asmeniui ar jo atstovui užtikrinama teisė pateikti skundą ar pareiškimą dėl nusikalstamos veikos gimtąja kalba arba kita kalba, kurią jie moka, arba užtikrinama teisė naudotis vertėjo paslaugomis, pateikiant skundą žodžiu.

Jei asmuo nukentėjo kitoje Europos Sąjungos valstybėje ir neturi galimybės pateikti skundo valstybėje narėje, kurioje padaryta nusikalstama veika, jis gali kreiptis į teisėsaugos instituciją Lietuvoje. Toks skundas per kuo trumpesnį laiką turi būti perduotas kompetentingai valdžios institucijai valstybėje narėje, kurioje padarytas nusikaltimas.

Jei pradedamas ikiteisminis tyrimas ir nustatoma, kad asmuo patyrė fizinę, turtinę ar neturtinę žalą arba dėl šeimos nario ar artimo giminaičio mirties ar priverstinio dingimo patyrė fizinę, turtinę ar neturtinę žalą, toks asmuo ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro nutarimu yra pripažįstamas nukentėjusiuoju, jam nedelsiant išsamiai išaiškinamos nukentėjusiojo teisės. 

Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis turi teisę gauti informaciją apie su juo susijusio baudžiamojo proceso padėtį, teikti įrodymus, prašymus, pareikšti nušalinimus, dalyvauti vertinant jo specialius apsaugos poreikius, susipažinti su bylos medžiaga, skųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo veiksmus.

Išsami informacija apie nukentėjusiojo teises ir galimybę jomis pasinaudoti pateikiamaadresu 

www.prokuraturos.lt/lt/visuomenei/apie-nukentejusiojo-teises/7210

 

ŽALOS IR BAUDŽIAMOJO PROCESO IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

Nukentėjusysis, patyręs turtinės ar neturtinės žalos dėl nusikalstamos veikos, turi teisę gauti nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą, o įstatymų nustatytais atvejais – ir kompensaciją iš Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondo Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo nustatyta tvarka. Informaciją, kaip pasinaudoti teise į kompensaciją iš Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondo, galima rasti adresu https://tm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smurtiniu-nusikaltimu-zalos-kompensavimas/.

Nukentėjusysis turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Teismas jį nagrinėja kartu su baudžiamąja byla. Civilinis ieškinys pareiškiamas paduodant ieškinį ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui bet kuriuo proceso metu, tačiau ne vėliau kaip iki įrodymų tyrimo teisme pradžios.

Liudytojams, nukentėjusiesiems, šaukiamiems pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą, teisėją, į teismą ar instituciją (pas pareigūną), nagrinėjančius administracinio nusižengimo bylą, gyvenantiems ne iškvietimo vietoje, kompensuojamos kelionės į iškvietimo vietą ir atgal išlaidos, gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos, taip pat mokami dienpinigiai. Liudytojams ir nukentėjusiesiems kompensuojamas darbo užmokestis arba sumokama už atitraukimą nuo jų įprastinio užsiėmimo proporcingai laikui, kurį jie sugaišo vykdami pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą, teisėją, į teismą ar instituciją (pas pareigūną), nagrinėjančius administracinio nusižengimo bylą. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojams, nukentėjusiesiems lėšas išmoka ikiteisminį tyrimą atliekanti ikiteisminio tyrimo įstaiga arba prokuratūra, teisminio nagrinėjimo metu – teismas, o vykdant administracinių nusižengimų teiseną – institucija, nagrinėjanti administracinio nusižengimo bylą.

 

APSAUGOS PRIEMONĖS NUKENTĖJUSIESIEMS

Gavus patikrintų duomenų, kad dėl bendradarbiavimo su teisėsauga nukentėjusiojo gyvybei, sveikatai ar turtui yra kilęs realus pavojus, nukentėjusiojo prašymu gali būti taikomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės: fizinė asmens ir jo turto apsauga; laikinas asmens perkėlimas į saugią vietą; specialaus režimo, pagal kurį teikiami duomenys apie asmenį iš valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų, nustatymas; asmens gyvenamosios, darbo ar mokymosi vietos pakeitimas; asmens tapatybės ir biografijos duomenų pakeitimas; plastinės operacijos, keičiančios asmens išvaizdą, padarymas; šaunamojo ginklo, specialiųjų priemonių asmeniui išdavimas; finansinė parama.

Atliekant ikiteisminį tyrimą ir teisme taip pat taikomos specialios apsaugos priemonės, padedančios apsaugoti nukentėjusiuosius nuo stiprių dvasinių išgyvenimų proceso metu. Šias priemones gali taikyti tyrėjas, prokuroras arba teismas, įvertinęs nukentėjusiojo poreikius: 

 1. Jeigu nukentėjote nuo smurto artimoje aplinkoje, seksualinio nusikaltimo, neapykantos išpuolio, Jūs turite teisę prašyti, kad Jus apklaustų tos pačios lyties pareigūnas. Jeigu Jums reikia vertėjo ir Jus apklausia tos pačios lyties pareigūnas, vertėjas taip pat turėtų būti tos pačios lyties kaip ir Jūs.
 2.  Kad nereikėtų apie tą patį įvykį kelis kartus pasakoti skirtingiems asmenims, Jūs galite prašyti, kad pakartotinę apklausą atliktų tas (-a) pats (-i) pareigūnas (-ė).
 3. Jeigu tiesioginis dalyvavimas apklausoje būtų itin sunkus psichologiškai, apklausa gali būti atliekama nuotoliniu būdu.
 4. Jeigu kontaktas su įtariamuoju Jus gali stipriai traumuoti arba jam esant negalėtumėte duoti išsamių parodymų dėl baimės ir nesaugumo jausmo, apklausa gali būti atliekama pas ikiteisminio tyrimo teisėją, įtariamajam nedalyvaujant.
 5. Jeigu bylos nagrinėjimo metu gali būti paskelbta informacija apie privatų gyvenimą arba nustatoma, kad nukentėjusiam asmeniui viešas posėdis galėtų sukelti itin stiprių dvasinių išgyvenimų, teismas gali nutarti rengti neviešą posėdį.
 6. Jeigu nukentėjęs asmuo yra pažeidžiamas, klausimai užduodami per teismo posėdžiui pirmininkaujantį teisėją arba nukentėjusiojo (-iosios) atstovą. Teisėjas atmeta klausimus, kurie nesusiję su byla, pavyzdžiui, labai asmeniškus ir su nusikaltimo aplinkybėmis nesusijusius klausimus.
 7. Teismas, nustatęs, kad nukentėjęs asmuo yra pažeidžiamas ir turi specialių apsaugos poreikių, gali leisti jam nedalyvauti teismo posėdyje. Tokiu atveju teisme perskaitomi ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusiojo (-iosios) duoti parodymai arba paskelbiamas parodymų vaizdo arba garso įrašas.
 8. Jeigu nukentėjęs asmuo yra pažeidžiamas, jis gali duoti parodymus atskiroje patalpoje, įtariamajam ir jo gynėjui nedalyvaujant. Tokiu atveju yra daroma tiesioginė apklausos vaizdo ir garso transliacija, o įtariamojo ir gynėjo klausimai užduodami per teisėją.

 

TEISINĖ PAGALBA

Nukentėjus nuo nusikaltimo, gali prireikti teisinės pagalbos – advokato paslaugų. Pasirinktas advokatas Jums išsamiai išaiškins Jūsų teises, padės dalyvauti baudžiamajame procese ir gins Jūsų, kaip nukentėjusiojo (-iosios), interesus. Advokatų sąrašą rasite adresu www.advokatura.lt.

Dėl valstybės apmokamos teisinės pagalbos skyrimo sprendžia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba.

Advokato teisinė pagalba bylose dėl žalos atlyginimo yra nemokama visiems nukentėjusiesiems,neatsižvelgiant į jų pajamas ar turtą. 

Išsamią informaciją, kaip pateikti prašymą (prašymo formas), galima rasti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos svetainėje www.vgtpt.lrv.lt/lt.

 

PAGALBOS TARNYBŲ TEIKIAMA PAGALBA NUKENTĖJUSIAM ASMENIUI

Pagalbos tarnyba atlieka šias funkcijas:

 1. Įvertina nukentėjusio asmens poreikius, atsiradusius dėl padarytos nusikalstamos veikos, kartu su nukentėjusiu asmeniu sudaro pagalbos priemonių planą ir organizuoja pagalbos teikimą.
 2. Teikia informaciją apie nukentėjusių asmenų teises ir institucijas, kurios jas gali užtikrinti, o kai nukentėjęs asmuo yra vaikas, – apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nurodo juridinio asmens pavadinimą, veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.
 3. Teikia informaciją apie įstaigas ir organizacijas, teikiančias socialines paslaugas.
 4. Teikia emocinę ir (ar) psichologinę pagalbą arba ją organizuoja.
 5. Organizuoja nukentėjusių asmenų, kuriems reikia saugios vietos, laikiną apgyvendinimą (laikino apgyvendinimo paslauga, jei būtina, suteikiama nedelsiant bet kuriuo paros metu).
 6. Teikia informaciją nukentėjusiems asmenims apie sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas.
 7. Nukentėjusio asmens prašymu organizuoja jo palydėjimą į kitas įstaigas ir organizacijas.
 8. Informuoja nukentėjusį asmenį, kuris tiesiogiai kreipiasi į pagalbos tarnybą, apie galimybę baudžiamojo proceso metu pateikti kompetentingai institucijai skundą dėl nusikalstamos veikos, nuo kurios jis nukentėjo, nurodo kompetentingos institucijos pavadinimą, veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.
 9. Teikia informaciją apie baudžiamajame procese kompetentingas institucijas (nurodo juridinio asmens pavadinimą, veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) ir jų teikiamą pagalbą. 

Pagalbą suteikia asmenims nukentėjusiesiems nuo bet kokios nusikalstamos veikos, taip pat asmenų, mirusių dėl įvykdytos nusikalstamos veikos, šeimos nariams ir artimiems giminaičiams.

Asmuo gali kreiptis į bet kurią šalyje veikiančią pagalbos tarnybą, nebūtinai pagal gyvenamąją vietą. Pagalbos tarnybos gali organizuoti pagalbą ir nuotoliniu būdu. Nukentėjusio asmens prašymu į pagalbos tarnybą dėl pagalbos nukentėjusiajam asmeniui teikimo gali kreiptis ir kiti asmenis.

 

PAGALBOS TARNYBŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Visuomeninė organizacija Alytaus miesto moterų krizių centras,
Topolių g. 10-18, Alytus, mob. + 370 651  69 959, el. p. [email protected]

Viešoji įstaiga Kupiškio dekanato „Caritas“,

Gedimino g. 1A, Kupiškis, mob. + 370  606  14 837, el. p. [email protected]

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras,

J. Biliūno g. 7, Anykščiai, mob. + 370 668  21 166, el. p.: [email protected], [email protected]

Kauno apskrities moterų krizių centras,

Vaidoto g. 115, Kaunas, tel. + 370 37  34 00 27, mob. + 370 668  21 232, el. p.: [email protected], [email protected]

Asociacija „Kauno moterų linija“,

Vaidoto g. 115-209, Kaunas, mob.: + 370 618  40 044, + 370 663  10 879, el. p.: [email protected], [email protected]

Viešoji įstaiga Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras,

Smilčių g. 5, Klaipėda, mob.: + 370 463 50 099, + 370 655 21 030, el. p.: [email protected], [email protected]

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras,
Vytauto g. 9, Kretinga, mob. + 370 609 31 466, el. p. [email protected]

Lietuvos agentūros „SOS vaikai“,

Panevėžio skyrius, Rožių g. 19, Panevėžys, mob.: + 370 699  86 866, + 370 684  80 600, el. p.: [email protected], [email protected]

Marijampolės apskrities moters veiklos centras,

Kęstučio g. 3-12, Marijampolė, mob.: + 370 659  02 229, + 370 690  33 132, el. p. [email protected]

Moterų informacijos centras,

Žirmūnų g. 139 (602 kab.), Vilnius,  
mob.:  + 370 526  29 003, + 370 652  55 286, el. p.: [email protected], [email protected]

Moterų teisių asociacija,

Gedimino g. 47-105, Kaunas, mob. + 370 675  33 833, el. p. [email protected]

Moterų veiklos inovacijų centras,

Aušros al. 64, Šiauliai, mob.: + 370 690  33 788, + 370 652  24 232, el. p. [email protected]

Raseinių krizių centras,

Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai, mob. + 370 670  70 303, el. p.: [email protected], [email protected]

Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras,

V. Kudirkos g. 9 (12 kab.), Tauragė, mob. + 370 690  33 163, el. p. [email protected]

Telšių krizių centras,

Džiugo g. 6, Telšiai, mob.: + 370 671  16 590, + 370 603  51 559, el. p.: [email protected], [email protected]

Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras,
J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnų m., Šiaulių r.,  mob.: + 370 617  53 247, + 370 615  10 512, el. p.: [email protected], [email protected]

Dingusių žmonių šeimų paramos centras,

Laisvės pr. 60-718,  Vilnius, mob. + 370 687  08 653, el. p.: [email protected], [email protected]

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,

Deltuvos g. 19, Ukmergė, mob. + 370 340  46 526, el. p. [email protected]

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras,

Rotušės a. 23, Kaunas; Respublikos g. 38, Panevėžys; Pramonės g. 2A,  Tauragė; Vytauto g. 17, Marijampolė, mob. + 370 671  32 147, el. p. [email protected]

Asociacija „Minties bitės“,

Ežero g. 8-1, Šiauliai, mob.: + 370 609  35 795,  + 370 679 56 301, el. p.: [email protected], [email protected]

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“,

M. K. Paco g. 4, Vilnius, mob. + 370 699  90 866, el. p. [email protected]

Viešoji įstaiga Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras,               
P. Višinskio g. 34, Šiauliai, mob. + 370 684  96 357, el. p. isdrisk@zispb

Mažoji bendrija „Ištrūk iš spąstų“,

Ugniagesių g. 7-2, Alytus, mob. + 370 670  01 812, el. p. [email protected]

 

NAUDINGOS NUORODOS

https://tm.lrv.lt/lt/nukentejusiems-nuo-nusikaltimu

www.nukentejusiems.lt

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/pagalba-nuo-nusikalstamos-veikos-nukentejusiems-asmenims

https://bpc.lrv.lt/lt/numeris-112

https://sppd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/akreditacija/pagalbos-tarnybu-prieziuros-akreditacija/

https://sam.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktine-informacija/nacionalines-sveikatos-sistemos-istaigos/savivaldybiu-asmens-sveikatos-prieziuros-istaigos

www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700

www.specializuotospagalboscentras.lt

Atnaujinimo data: 2024-04-16